Forretningsbetingelser ved Digitaloptimize

Digitaloptimize

 

Forsytiavej 6B

4700 Næstved

CVR nr.: 43154443

Telefon: 25318904

Email: linea@digitaloptimize.dk

 

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Digitaloptimize og kunden, hvorfor det anbefales, at de som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fragives.

 

1.generelt 

1.1 Digitaloptimize er et web- og online marketing bureau, der hjælper dets kunder med at blive synlige på nettet. Digitaloptimize udarbejder hjemmesider og webshops og designer logo, men bistår også kunden efterfølgende blandt andet med vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre. Virksomhedens forskellige services inden for området gør, at kunderne kan gå fra idé til færdig løsning.

 

2.Produktet

2.1 Digitaloptimize levere hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samr webshopmodulet WooCommerce. Digitaloptimize opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

 

2.2 Digitaloptimize bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 4.1

 

Digitaloptimize tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet. Efter aftale med kunden kan enkelte elementer designes efter en tillægspris for dette og vil fremgå i tilbuddet til kunden. Såfremt at kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

 

Det af kunden ønsker visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftale grafiske designlinje fragives ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur. Jf.pkt. 4.1.

 

2.3 En løsning fra Digitaloptimize indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarterne ikke inkluderer, vil det være at betragte som arbejde uden for standartaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Digitaloptimize undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

 

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Digitaloptimize står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

 

2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøtter dermed ikke.

 

2.6 Det er ikke muligt for Digitaloptimize at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

 

2.7 Når Digitaloptimize leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshopmodulet WooCommerce, er Digitaloptimize ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de data behandlere, som kundens hjemmeside består af.

 

3. Reklamation

3.1 Digitaloptimize yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegynder fra overdragelse af produktet jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

 

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resulterer i en udfyldt formular, som sendes til både Digitaloptimize samt kunden. Herefter modtager kunden en mappe som bedes udfyldes med de materialer, som Digitaloptimize skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Faseovergangen sker til næste fase når der er udfyldt formularen, mappen med materialerne udfyldt og sendt til Digitaloptimize samt der er modtaget betaling.
Hjemmesiden udarbejdes baseret på den udfyldte formular fra den indledende dialog og de tilsendte materialer.
Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden korrigere sin hjemmeside ved at tilgå den tilsendte formular, udfylde den og sende den til Digitaloptimize. Der er som udgangspunkt kun én “korrektionsrunde”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.
Digitaloptimize udbedre herefter korrektionen og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette bruger og sende oplæringsmaterialet. Digitaloptimize ligger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel. Såfremt hjemmesiden er overdraget imens den stadig ligger på en testside tilbyder Digitaloptimize at hoste den i op til 30 dage uden betaling hvorefter der faktureres for et webhotel.

4.2 Et projekt er nomineret til at tage maksimum 90 dage. De 90 dage igangsættes, når formularen fra fase 1 igangsættelse er fremsendt. Skyldes en forsinkelse af projektet grundet kundens forhold, og Digitaloptimize har rykket herfor en gang, er Digitaloptimize berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 90 dage.

4.3 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos Digitaloptimize, skal Digitaloptimize have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan, uploades og er funktionsdygtig.

4.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Digitaloptimize gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Digitaloptimize bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages, vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Se pkt. 4.1, 3.1 og 4.3. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på Digitaloptimize´s testside indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 30 dage blive igangsat webhotel. Se pkt. 4.1.

4.6 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med de 4 faser. Se pkt 4.1

 

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Digitaloptimize. Digitaloptimize må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Digitaloptimize kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. Digitaloptimize kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Digitaloptimize kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Digitaloptimize. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Digitaloptimize, har Digitaloptimize desuden ret til at søge regres, således at Digitaloptimize i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 Digitaloptimize kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af Digitaloptimize skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Digitaloptimize ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Digitaloptimize ej heller kan stilles til ansvar for.

6.6 Såfremt Digitaloptimize har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Digitaloptimize ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Digitaloptimize kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Digitaloptimize kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommanderer altid at gå til en fagkyndig ved juridiske ting.

6.9 Digitaloptimize kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt Digitaloptimize kommer ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Digitaloptimize sig retten til at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at Digitaloptimize, igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem Digitaloptimize, er Digitaloptimize databehandler for kunden. Se hertil  databehandleraftale.

 

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke nogen specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Digitaloptimize kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod Digitaloptimize ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.

7.4 Digitaloptimize forbeholder sig retten til at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

8. Vedligeholdelse

8.1 Digitaloptimize hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af vores forskellige pakker hvad der er inkluderet i de enkelte.

8.2 hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til Digitaloptimize på mail med det nye materiale. Digitaloptimize ændre ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Digitaloptimize bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

8.5 Digitaloptimize bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber Digitaloptimize sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

9. Online markedsføring

9.1 Digitaloptimize bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne sociale medier og søgemaskineoptimering. Digitaloptimize bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og Digitaloptimize af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se 10.6

10. Betaling

10.1 Digitaloptimize modtager betaling med Bankoverførsel. Og alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms.

 

10.2 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms.

 

10.3 Betaling for Digitaloptimize ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater: Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.

Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af projektet.

 

10.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstrafunktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

 

10.5 Betalingen af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt. 11.2

 

10.6 Ved fakturering for medier jf. pkt. 9.3 skal betalingen ske forud til Digitaloptimize.

 

10.7 Alt arbejdet fra Digitaloptimize vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

 

10.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Digitaloptimize vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12 måneder ad gangen og online markedsføring 6 måneder ad gangen.

 

10.9 Ekstra arbejde faktureres ved 600 DKK. + moms Pr. time.

 

10.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

 

Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Digitaloptimize har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturer udstående beløb.

 

10.11 Bistand til kunden i henhold til databehandleraftalen faktureres efter timepris under pkt. 10.9.

 

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8

 

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til linea@digitaloptimize.dk for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 Digitaloptimize er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

 

13 Ændringer

13.1 Digitaloptimize er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres, vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden, fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

 

14. Force majeure

14.1 Hverken Digitaloptimize eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

 

15. Værneting

15.1 eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Næstved Byret.

 

Version 1

 

29. marts 2022